Main Content

สวนดุสิตโพล ชี้ประชาชนไม่เห็นด้วยเลื่อนเลือกตั้ง

สวนดุสิตโพล สำรวจความเห็นประชาชน เรื่องประชาชนคิดอย่างไร กรณีเลื่อนเวลาเลือกตั้ง พบ ร้อยละ 47.05 ไม่เห็นด้วยหากต้องเลื่อนเลือกตั้ง แต่เมื่อถามว่าผิดหวังที่เลื่อนเลือกตั้งหรือไม่ พบ เสียงส่วนใหญ่ ร้อยละ 39.97 เฉย ๆ และ ร้อยละ 56.22 เชื่อว่าความนิยมในตัวรัฐบาลยังเหมือนเดิม

ตามที่ สนช. มีมติให้แก้ไขมาตรา 2 จึงต้องขยายเวลาการบังคับใช้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ออกไป 90 วัน ส่งผลให้การเลือกตั้งต้องเลื่อนออกไป และอาจจะมีขึ้นในช่วงต้นปี 2562 เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี เลื่อนเวลาเลือกตั้ง จำนวนทั้งสิ้น 1,341 คน ระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2561 สรุปผลได้ ดังนี้

1 ประชาชนคิดอย่างไร กรณี สนช.ขยายเวลาการบังคับใช้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ออกไป 90 วัน ส่งผลให้การเลือกตั้งต้องเลื่อนออกไป และอาจจะมีขึ้นในช่วงต้นปี 2562

อันดับ 1 อยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย 48.27%

อันดับ 2 ถ้าเลื่อนการเลือกตั้งแล้วส่งผลดี ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น ก็ยอมรับได้ 27.81%

อันดับ 3 กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ เป็นการสืบทอดอำนาจ 26.07%

2 ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่? หากต้องเลื่อนเลือกตั้งออกไป

อันดับ 1 ไม่เห็นด้วย 47.05% เพราะ อยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว เลื่อนมาหลายครั้งแล้ว กระทบต่อเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ประเทศ ฯลฯ

อันดับ 2 เฉย ๆ 32.44% เพราะ เลือกตั้งช้าหรือเร็วก็ได้พรรคการเมืองเดิม ๆ การเมืองไม่เปลี่ยนแปลง นักการเมืองเห็นแก่อำนาจและผลประโยชน์ ฯลฯ

อันดับ 3 เห็นด้วย 20.51% เพราะ สถานการณ์ยังไม่แน่นอน ยังมีความขัดแย้ง มีปัญหา ระยะเวลาที่เลื่อนออกไปไม่มาก ควรทำตามขั้นตอน ฯลฯ

3 ประชาชนผิดหวังกับการเลื่อนเลือกตั้งครั้งนี้หรือไม่

อันดับ 1 เฉยๆ 39.97% เพราะ รัฐบาลยังสามารถควบคุมสถานการณ์บ้านเมืองได้ดี บ้านเมืองสงบ ไม่ว่าจะช้าหรือเร็วก็ต้องมีการเลือกตั้ง ฯลฯ

อันดับ 2 ผิดหวัง 37.14% เพราะ อยากเลือกตั้ง อยากได้นายกฯที่มาจากการเลือกตั้ง อยากให้บ้านเมืองสงบเป็นประชาธิปไตย ไม่รักษาสัญญา ฯลฯ

อันดับ 3 ไม่ผิดหวัง 22.89% เพราะ คาดว่าน่าจะเลื่อนอยู่แล้ว กฎหมายยังไม่แล้วเสร็จ การเลือกตั้งอาจไม่ช่วยแก้ปัญหาของประเทศได้ ฯลฯ

4 กรณี เลื่อนการเลือกตั้ง ทำให้ความนิยมของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลเป็นอย่างไร?

อันดับ 1 เหมือนเดิม 56.22% เพราะ จะเลือกตั้งหรือไม่ก็ยังมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ลำบาก ข้าวของแพง เศรษฐกิจไม่ดี บ้านเมืองต้องพัฒนา ฯลฯ

อันดับ 2 ลดลง 39.45% เพราะ ประชาชนรู้สึกผิดหวัง ไม่เป็นไปตามโรดแมป ความเชื่อมั่นลดลง แสดงว่าต้องการสืบทอดอำนาจ ฯลฯ

อันดับ 3 เพิ่มขึ้น 4.33% เพราะ อยากให้รัฐบาลบริหารประเทศต่อไป เป็นกำลังใจให้นายกฯ ทำเพื่อส่วนรวม ฯลฯ

5 ถ้ามีการเลื่อนการเลือกตั้ง ประชาชนคิดว่าบรรยากาศทางการเมืองไทยต่อไปนี้จะเป็นอย่างไร?

อันดับ 1 ยังมีการทะเลาะเบาะแว้ง โจมตีกันไปมา 36.87%

อันดับ 2 อาจมีกลุ่มที่ไม่พอใจออกมาเคลื่อนไหว วิพากษ์วิจารณ์ กดดันรัฐบาล35.19%

อันดับ 3 รัฐบาลยังบริหารประเทศต่อไป อยู่ภายใต้มาตรา 44 34.68% .-สำนักข่าวไทย