Main Content

“บิ๊กอ้อม”หนุนรัฐบาล-คสช.รักษาคุณภาพพัฒนาปท.

“บิ๊กอ้อม” เป็นประธานครบรอบสถาปนา 70ปี นรด. ชื่นชมกำลังพลทำงานมีประสิทธิภาพ หนุนภารกิจรัฐบาล-คสช. ขอรักษาคุณภาพเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป เมื่อวันที่ 2 ก.พ. ที่กองบัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) พล.อ.วีรชัย อินทุโศภน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานงานวันสถาปนานรด. ครบรอบปีที่ 70 โดยมีพล.ท.วิโรจน์ วิจิตรโท ผบ.นรด. ต้อนรับ

ทั้งนี้นรด. ถือเป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อกองทัพบก มีหน้าที่ในการวางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับกิจการกำลังสำรองและกิจการการสัสดี  มีขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ 4 ด้าน ได้แก่  ด้านกิจการกำลังพลสำรอง ด้านกิจการนักศึกษาวิชาทหาร ด้านกิจการสัสดี และด้านกิจการอาสารักษาดินแดน มีหน่วยขึ้นตรงประกอบด้วย ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร (ศศท.)  ศูนย์การกำลังสำรอง (ศสร.) กองพันทหารราบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (พัน.ร.นรด.) โดยนรด.จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2491  ตามแนวความคิดของพล.ท.หลวงชาตินักรบ รมว.กลาโหมในขณะนั้น ในการที่จะฝึกวิชาทหารให้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการเตรียมการด้านกำลังพลสำหรับการสงครามในอนาคต

ทั้งนี้พล.อ.วีรชัย กล่าวว่า ขอชื่นชมกำลังพลนรด.ทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงานจนสามารถสนองตอบต่อนโยบายและภารกิจของกองทัพบกได้อย่างมีประสิทธิภาพมาตลอด และได้สนับสนุนภารกิจของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ด้วยการจัดโครงการรด.จิตอาสา นำนักศึกษาวิชาทหารมาเป็นพลังมวลชนของกองทัพ ปลูกฝังให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้ให้เน้นประโยชน์ส่วนรวม และเป็นสื่อกลางสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการทำงานของรัฐบาลและคสช. รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนตามขีดความสามารถของตน โดยเฉพาะได้สนับสนุนกิจการกำลังสำรองให้มีความก้าวหน้าช่วยเสริมสร้างกองทัพบกมีกำลังที่เข้มแข็ง มีความพร้อมรบ เป็นพลังอำนาจที่สำคัญของประเทศต่อไป ตนเชื่อมั่นว่าทุกคนจะรักษามาตรฐานและคุณภาพการทำงานนี้ไว้ มีความรักความสามัคคี พัฒนากองทัพและประเทศต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews